Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Rynek 31
57-540 Lądek-Zdrój
tel. 74 8117 850, fax 74 8147 418
e-mail:umig@ladek.pl, www.ladek.pl
BIP:   http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl
NIP 881-10-00-989
REGON 890523556

 

Gmina Lądek - Zdrój

ul. Rynek 31

57-540 Lądek - Zdrój

NIP 881-10-01-664

REGON 890718113

 Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30


INFORMUJEMY,
ŻE KASA W BUDYNKU URZĘDU ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA!


INFORMACJA
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych

 

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Lądka-Zdroju informuje, o przystąpieniu Gminy Lądek-Zdrój do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

Wniosek w wersji elektronicznej można pobrać pod adresem:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6194,idmp,179,r,r

w wersji papierowej w BOK Urzędu Miasta i Gminy w budynku CKiR, plac Staromłyński 5.

Wypełniony i podpisany wniosek można składać w BOK Urzędu Miasta i Gminy w budynku CKiR, plac Staromłyński 5.


 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA INFORMACYJNA OGÓLNA
URZĘDU MIASTA I GMINY W LĄDKU-ZDROJU

 

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o przechowywaniu danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, pozyskanych za pomocą formularzy on-line, aplikacji Facebook Kurort Lądek-Zdrój, lub technologii cookies.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji informacyjnych i promocyjnych (Gminny Biuletyn Informacyjny)
b) organizowania promocji i kampanii informacyjnych oraz reklamowych na oficjalnym profilu Gminy Lądek-Zdrój na portalu Facebook – Kurort Lądek-Zdrój (aplikacja Kurort Lądek-Zdrój)
c) generowania statystyk dotyczących serwisu www oraz analizy jakości technicznej świadczonych usług (ciasteczka)

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa.
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby promocji lub usług własnych Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących celu i czasu przetwarzania tych danych
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD): Igor Falkiewicz, tel. 74 8117 859, tel. kom. 534 276 082, e-mail: iod@ladek.pl , lub poprzez kontakt z Urzędem  Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, tel. 74 8117 850, e-mail: umig@ladek.pl

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk,
  adres: Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, tel. 74 8117 850, e-mail: umig@ladek.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług na najwyższym poziomie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, źródłem tych danych są wpisy Gminnym Biuletynie Informacyjnym oraz metadane witryn www, którymi Gmina Lądek-Zdrój administruje.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w bazie cały czas do momentu np. odwołania zgody.
 • zgoda rozumiana jest jako dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, wyrażona w formie pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku ich nie podania nie będzie możliwości zapisu Gminnego Biuletynu Informacyjnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE, EPUAP

 


PRZETARGI

sprzedaż, dzierżawa nieruchomości

Opłaty skarbowe można wpłacać na konto:
Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Nr konta: 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010
– GBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój.

Opłaty za odpady można wpłacać na konto:

  Nr konta:  77 9588 0004 3900 1111 2000 0540
– GBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój.

Dane do przelewów z zagranicy:

KOD SWIFT: GBWCPLPP
IBAN: PL
86 9588 0004 0039 1111 2000 0010
IBAN: PL
77 9588 0004 3900 1111 2000 0540

 
DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI
 
URZĄD MIASTA i GMINY W LĄDKU-ZDROJU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP GMINY LĄDEK-ZDRÓJ:
http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Serwis BIP został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, pliki pdf są zamieszczone w formie płaskich skanów
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie wszystkie załączniki posiadają metadane
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

    HTML 5
    WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

    zmiana wielkości czcionki,
    zmiana kontrastu,
    większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
    całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Pilarska, e-mail: radamiejska@ladek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 8117867. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju (budynek zabytkowy) znajduje się przy ul. Rynek 31. Przed drzwiami głównymi znajdują się schody. Schody wykonane są z kamienia. Ich nawierzchnia nie jest pokryta jest wycieraczkami antypoślizgowymi. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony (kostka brukowa). Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta (poprzez użycie domofonu znajdującego się obok schodów prowadzących do wejścia głównego do budynku). Nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek czterokondygnacyjny (jedna kondygnacja podziemna, trzy kondygnacje nadziemne). Posiada szeroką klatkę schodową, szerokie korytarze i schody wykonane z kamienia, które cechują się znacznymi nierównościami. Obiekt nie jest wyposażony w windę. W budynku nie ma łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. Wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają progi.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku wdrożono system kolejkowy ułatwiający dostęp do punktu informacyjnego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone kolorem białym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.0.426) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399). Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt  w Urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W  Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form: