Zasady naboru pracowników samorządowych

Nabór pracowników  stanowi istotny obszar strategicznego zarządzania kadrami w Urzędzie Miasta i Gminy. Nabór do służby samorządowej w Urzędzie jest otwarty i konkurencyjny. Nabór pracowników na określone stanowiska pracy jeśli chodzi o wymagania kwalifikacyjne oraz zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności następuje w oparciu o Opis stanowiska pracy  stanowiący Załącznik do Polityki Kadrowej Urzędu Miasta i Gminy. Opis poszczególnych  stanowisk pracy  przygotowuje kierownik komórki organizacyjnej i przedkłada do akceptacji  Burmistrzowi Lądka Zdroju. Opis stanowisk pracy samodzielnych przygotowuje Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Nabór pracowników przeprowadza się w celu zapewnienia realizacji zadań Gminy, przy uwzględnieniu specyfiki wymagań niezbędnych przy obsadzie poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.

 

Otwartość naboru jest realizowana poprzez upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach w prasie lokalnej, na stronie internetowej i tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju . Wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają określone w ogłoszeniu wymogi, mogą złożyć swoją ofertę i przystąpić do procedury kwalifikacyjnej.

Konkurencyjność naboru jest realizowana poprzez określone procedury i narzędzia, których zastosowanie umożliwi wybór osoby najlepiej przygotowanej do pracy na danym stanowisku, która w największym stopniu spośród zgłaszających się kandydatów spełnia wskazane w ogłoszeniu wymogi. W celu zapewnienia profesjonalnego wykonywania zadań, stanowiska samodzielne i koordynujące obsadza się z zachowaniem preferencji rekrutacji wewnętrznej spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju – w drodze awansowania. W przypadku nie obsadzenia stanowiska w drodze rekrutacji wewnętrznej stosuje się rekrutację zewnętrzną.

 

Informację o wszystkich wolnych miejscach pracy zarówno na stanowiska kierownicze jaki i stanowiska niższego i średniego szczebla zamieszczane są:

      -    w prasie lokalnej lub/i o zasięgu regionalnym,

-         na stronie internetowej Gminy Lądek Zdrój,

-         na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

-         na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy

-         na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój .

 

Ogłoszenia o konkursie na stanowiska kierownicze winny zawierać co najmniej następujące informacje:

      -     nazwę i adres Urzędu ,

-         nazwę wakującego stanowiska kierowniczego,

-         zakres wykonywania zadań,

-         zakres odpowiedzialności kierowniczej,

-         zakres uprawnień do podejmowania decyzji,

-         wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie,

-         wykaz dokumentów, które należy złożyć,

-         miejsce, termin i warunki składania ofert.

 

Ogłoszenia o konkursie na stanowiska średniego i niższego szczebla winny zawierać co najmniej następujące informacje:

      -     nazwę i adres  Urzędu,

-         nazwę stanowiska pracy,

-         zakres głównych obowiązków,

-         wymagania warunkujące dopuszczenie do procedury rekrutacyjnej,

-         wymagania związane ze stanowiskiem pracy,

-         wykaz dokumentów, które należy złożyć,

-         miejsce, termin i warunki składania ofert.

Za stanowiska średniego szczebla w Urzędzie Miasta i Gminy uważa się stanowiska inspektora
i podinspektora. Za stanowiska niższego szczebla uważa się stanowiska referenta i młodszego referenta.

 

Procedurę rekrutacji przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w co najmniej 3 osobowym składzie:

      -         Sekretarz Miasta i Gminy – Przewodniczący Komisji

-        Naczelnik Wydziału lub kierownik Referatu, do którego prowadzona jest rekrutacja,

-         Inspektor ds. Kadr, organizacji i BHP

-         ewentualnie inna osoba powołana przez Burmistrza

 

Procedura rekrutacyjna przebiega w dwóch etapach:

 

I etap rekrutacji wiąże się przygotowaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do rozpoczęcia procedury naboru.

Burmistrz  zarządzeniem powołuje Komisję Rekrutacyjną oraz określa Regulamin Konkursu.

 

II etap procesu rekrutacji kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy dotyczy przeprowadzenia selekcji i wyboru kandydata do pracy na oferowanym stanowisku.

Przebieg procesu rekrutacyjnego podzielony jest na 2 części: formalną i merytoryczną. W części formalnej następuje:

-         zebranie i zarejestrowanie ofert,

-         selekcja ofert pod względem kompletności dokumentów i spełniania warunków,

-         wybór przez Komisję Rekrutacyjną ofert osób, które będą uczestniczyły w kolejnym etapie rekrutacji .

Część merytoryczna konkursu piolega na rozmowie kwalifikacyjnej,  ewentualnie testach wiedzy i umiejętności itp.. W ramach tej części następuje:

-         przygotowanie dokumentacji: arkuszy ocen kandydatów, arkusz podsumowujący, druki protokołu ,  opracowanie zestawów pytań i  ewentualnie testów zgodnie z Regulaminem Konkursu

-         rozmowa kwalifikacyjna, ewentualnie testy wiedzy i umiejętności itp.,

-         wyłonienie kandydata ( lub rekomendowanie nie więcej niż trzech kandydatów),

-         sporządzenie protokołu i przedłożenie Burmistrzowi Lądka Zdroju  do akceptacji,

-         decyzja   Burmistrza ,  zaproszenie zwycięzcy do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy oraz podpisanie umowy o pracę.

 

Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju  tworzy sprzyjające warunki adaptacji nowozatrudnionemu pracownikowi, między innymi poprzez zapoznanie pracownika z Urzędem, jego strukturą organizacyjną, zadaniami, funkcjonowaniem, bezpośrednim miejscem pracy oraz pomoc i życzliwość ze strony współpracowników. Nowo zatrudniony pracownik przedstawiany jest we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu przez Sekretarza Miasta i Gminy. Istotnym elementem adaptacji pracownika  jest również służba przygotowawcza realizowana w oparciu  o Zarządzenie nr 18/09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę (ze zmianami).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady naboru pracowników samorządowych
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Dorota Kondracka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2009 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż