Klauzula Informacyjna RODO

INFORMACJE RODO

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o klauzulach informacyjnych przetwarzania danych osobowych, które będą obowiązywały w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Administratorem Państwa danych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1B, 57-5Lądek-Zdrój.

Można się z nim kontaktować codziennie telefonicznie:

 1. (nr telefonu +48 74 8147 105) w godzinach od 9:00 do 15:30,

 2. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie:opsladek@vp.pl

 3. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój.

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Można się z nim kontaktować telefonicznie w każdy piątek:

 1. (nr telefonu +48 74 8147 105) w godzinach od 9:00 do 15:30,

 2. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: iod.opsladek@gmail.com

 3. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój.

RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera określone dane osobowe dotyczące: klientów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Dobry Start”, kandydatów do pracy, pracowników, świadczeń usług socjalnych, kontrahentów (fakturobiorców - zleceniobiorców).

Najczęstsze typy informacji, to: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, nazwy firm, adresy e-mail, inne dane kontaktowe, odpowiedzi ankietowe, nagrania wideo z monitoringu, informacje o płatnościach, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań, obsługa korespondencji.

Będziemy również zbierać dane osobowe z wniosków o przyznanie świadczeń, wniosków o pracę (takich jak, CV kandydatów do pracy, sam formularz wniosku, list motywacyjny i notatki z rozmowy kwalifikacyjnej). Poniżej prezentujemy klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE, Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, ZASIŁKU DLA OPIEKUNA, O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”, ŚWIADCZENIA „DOBRY START’

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju, ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój;

Dane do kontaktu to:

 1. (nr telefonu +48 74 8147 105) w godzinach od 9:00 do 15:30,

 2. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: opsladek@vp.pl

 3. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój;

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Można się z nim kontaktować telefonicznie w każdy piątek:

 1. (nr telefonu +48 74 8147 105) w godzinach od 9:00 do 15:30,

 2. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: iod.opsladek@gmail.com

 3. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt c), Pani/Pana dane osobowe Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa, a w szczególności z:

 • ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1952, ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1851, ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz. U. z 2016 poz. 1860, ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2092, ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów t. j. Dz. U. z 2018 poz. 554); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" Dz. U. Z 2018 poz. 1061;

 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą między innymi: banki, dostawcy oprogramowania, policja, prokuratura, komornik, ZUS, KRUS.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z /ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach t. j. Dz. U. z 2018 poz. 217;

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju, ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój;

Dane do kontaktu to:

 1. (nr telefonu +48 74 8147 105) w godzinach od 9:00 do 15:30,

 2. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: opsladek@vp.pl

 3. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój;

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Można się z nim kontaktować telefonicznie w każdy piątek:

 1. (nr telefonu +48 74 8147 105) w godzinach od 9:00 do 15:30,

 2. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: iod.opsladek@gmail.com

 3. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Lipowa 1B, 57-5Lądek-Zdrój.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt c Pani/Pana dane osobowe Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa, a w szczególności z:

 • ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t. j. Dz. U. z 2017 poz.1769, ustawą z dnia 14 czerwca 1960r o Kodeks postępowania administracyjnego t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1257, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1938, ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1390, ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t. j. Dz. U. z 2017 poz. 697, ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1832,

 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą między innymi: banki, dostawcy oprogramowania, policja, prokuratura, komornik, ZUS, placówki oświatowe, wykonawcy usług wyłonieni w procedurach zamówień publicznych.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach t.j. Dz. U. z 2018 poz. 217;

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju, ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój;

Dane do kontaktu to:

 1. (nr telefonu +48 74 8147 105) w godzinach od 9:00 do 15:30,

 2. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie:opsladek@vp.pl

 3. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój;

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Można się z nim kontaktować telefonicznie w każdy piątek:

 1. (nr telefonu +48 74 8147 105) w godzinach od 9:00 do 15:30,

 2. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: iod.opsladek@gmail.com

 3. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój.

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji i przyszłych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji. Posiadają

 • Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Posiadają

 • Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 • Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Państwa procesem rekrutacji.

 • Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju, ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój;

Dane do kontaktu to:

 1. (nr telefonu +48 74 8147 105) w godzinach od 9:00 do 15:30,

 2. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie:opsladek@vp.pl

 3. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój;

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Można się z nim kontaktować telefonicznie w każdy piątek:

 1. (nr telefonu +48 74 8147 105) w godzinach od 9:00 do 15:30,

 2. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: iod.opsladek@gmail.com

 3. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój.

 • Z Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b), f), h), j) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 • Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług .

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.

 • Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika.

 • Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW (FAKTURO BIORCÓW) / ZLECENIOBIORCÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju, ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój;

Dane do kontaktu to:

 1. (nr telefonu +48 74 8147 105) w godzinach od 9:00 do 15:30,

 2. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie:opsladek@vp.pl

 3. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1B, 57- 540 Lądek-Zdrój;

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Można się z nim kontaktować telefonicznie w każdy piątek:

 1. (nr telefonu +48 74 8147 105) w godzinach od 9:00 do 15:30,

 2. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: iod.opsladek@gmail.com

 3. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój.

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo - finansowych.

 • Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek-Zdrój. 

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

 • Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem.

 • Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula Informacyjna RODO
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Beata Szychalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:06.07.2018
Data publikacji:06.07.2018 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż