Adam Rodak 12.06.2019 13:56 wersja do wydruku

INFORMACJA BURMISTRZA LĄDKA-ZROJU

w sprawie wyborów ławników na nową kadencję w latach 2020 – 2023

W związku z otrzymanym zawiadomieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 t.j. ze zm.) informuję, iż dla Sądu Rejonowego w Kłodzku na nową kadencję w latach 2020-2023 ustalono następującą liczbę ławników, którą Rada Miejska Lądka-Zdroju powinna wybrać do końca października 2019 roku:

łącznie 2 ławników, w tym do:

- Wydziału Pracy - 2.

 Zgodnie obowiązującymi przepisami ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. jest nieskazitelnego charakteru;

3. ukończył 30 lat;

4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5. nie przekroczył 70 lat;

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6. duchowni;

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

9. radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

Kandydaci na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy winni wykazywać szczególną znajomość spraw pracowniczych. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego odpis lub zaświadczenie dotyczy.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOSTĘPNA JEST W BIURZE RADY MIEJSKIEJ ORAZ NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ UMiG LĄDEK-ZDRÓJ (http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl).

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej, przy ul. Rynek 31 – pokój nr 29, tel. 74 811 78 67.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu tj. 30 czerwca, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Burmistrz Lądka-Zdroju

(-)

Roman Kaczmarczyk

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: INFORMACJA BURMISTRZA LĄDKA-ZROJU w sprawie wyborów ławników na kadencję w latach 2020 – 2023
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Adam Rodak
Data publikacji:12.06.2019 13:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Rodak
Data aktualizacji:12.06.2019 14:22