Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2014 14:19 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju wraz z nadzorem autorskim
21.02.2014 14:32 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju wraz z nadzorem autorskim
13.12.2013 15:13 Konserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego, parkowego i świątecznego na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój
03.12.2013 13:37 Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Lądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego
27.09.2013 14:43 Rewitalizacja lądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku
17.09.2013 11:15 Przebudowa dróg zlokalizowanych na terenie działek nr: 330/3, 330/23, 330/21 obręb Skrzynka
19.08.2013 13:35 Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych
01.08.2013 11:57 Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2013r.
29.07.2013 14:21 Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2013/2014
16.07.2013 14:25 Przebudowa dróg gminnych nr 354, 407 i 428 – etap I: odcinek o długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000 ÷ 0+390
10.07.2013 10:45 Zagospodarowanie terenów publicznych we wsiach Orłowiec, Wojtówka
24.06.2013 14:42 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałaych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Lądek-Zdrój
18.06.2013 12:54 Zakup i dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem łukowym
21.05.2013 10:12 Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Świętej Jadwigi w Lądku – Zdroju o długości 0,318 km w km 0 + 000 – 0 + 239 i 0+00 – 0 + 79
23.04.2013 14:51 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Lądku Zdroju - odcinek od budynku nr 76 Nadleśnictwa Lądek Zdrój do budynków nr 29 i 78 Hotelu MIR-JAN
18.03.2013 14:13 Odnowa zabytkowych kamienic na lądeckim rynku w ramach rewitalizacji – etap III
08.03.2013 13:55 Zakup i dostawa energii elektrycznej
16.01.2013 14:54 Utrzymanie Parku Zdrojowego im. Jana Pawła II w Lądku-Zdroju
15.11.2012 12:18 Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego
16.10.2012 12:52 Przebudowa drogi gminnej nr 27 w Stójkowie od drogi wojewódzkiej 392 do granicy lasów państwowych w km 0+000 – 0+550
10.10.2012 14:45 Przebudowa nawierzchni placu gminnego przy Szkole Podstawowej - działki nr 178/1 i 177/2 przy ul. Kościelnej 31 w Lądku – Zdroju-II
25.09.2012 12:00 Zakończony-Przebudowa nawierzchni placu gminnego przy Szkole Podstawowej - działki nr 178/1 i 177/2 przy ul. Kościelnej 31 w Lądku – Zdroju
26.07.2012 13:54 Zakończony-Udzielenie kredytu długoteminowego na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na 2012 rok
29.06.2012 09:32 Zakończony-Konserwacja melioracji szczegółowych w sołectwie Orłowiec- etap I dz. nr 71 i 82
21.06.2012 12:06 Zakończony-Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0,758 km w miejscowości Radochów
17.05.2012 15:33 Zakończony-Przebudowa drogi gminnej Nr 365 w miejscowości Radochów w km 0+750
05.04.2012 15:10 Zakończony-Przebudowa drogi gminnej Nr 6 w miejscowości Stojków w km 0+334
04.04.2012 10:05 Zakończony-Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obręb Trzebieszowice) i nr 501 (obręb Radochów) w km 32,30 + 632,30”
27.03.2012 12:55 Zakończony-Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Lądka-Zdroju
10.01.2012 13:37 Zakończony-Zakup i dostawa energii elektrycznej
21.12.2011 10:11 Zakończony-Zamawiający CKiR-Zagospodarowanie i prowadzenie kompleksu SPA na lądeckim Rynku
12.09.2011 14:41 Zakończony-Odbudowa drogi gminnej nr 68/2 z miejscowości Kąty Bystrzyckie-etap I, odcinek 0,445 km
25.08.2011 15:19 Zakończony-Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka w Lądku-Zdroju - etap II
17.08.2011 11:58 Zakończony-Odbudowa zniszczonego pokrycia dachowego budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju, ul. Powstańców Wlkp. 19
16.08.2011 10:25 Zakończony-Roboty nawierzchniowe przy budynku Gimnazujm Publicznego w Lądku-Zdroju,ul. Zamenhofa 2 -dojazd do windy dla niepełnosprawnych
03.08.2011 13:48 Zakończony-Remont elewacji budynku szkolnego w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach
04.07.2011 14:57 Zakończony - Budowa systemu monitoringu miejskiego składającego się z 5 kamer zlokalizowanych na terenie miasta Lądek Zdrój, połączonych z centrum zlokalizowanym w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kłodzkiej 4
27.06.2011 14:21 Zakończony - Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do szkół na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.
21.06.2011 15:12 Zakończony - Zagospodarowanie terenów publicznych we wsiach Kąty Bystrzyckie, Lutynia
17.06.2011 11:41 Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119811 – ul. Moniuszki w Lądku Zdroju; etap I : odcinek 0,166 km
08.06.2011 14:59 Zakończony - Udzielenie kredytu długoterminowego na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na 2011 rok
07.06.2011 12:41 Zakończony - Wymiana pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce
06.06.2011 14:58 Zakończony - Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka w Lądku Zdroju – etap I
26.05.2011 08:42 Unieważniony-Zagospodarowanie terenów publicznych we wsiach Kąty Bystrzyckie, Lutynia
26.04.2011 14:01 Zakończony-Opracowanie w Gminie Lądek-Zdrój pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
26.04.2011 13:57 Zakończony-Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Lądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej,oświetlenie parkowe,zieleń parkowa, - elementy małej architektury
22.04.2011 13:58 Zakończony-Odbudowa dróg gminnych nr 181-obręb Trzebieszowice; nr 267/1- obręb Skrzynka
21.04.2011 14:19 Zakończony-Odbudwa drogi gminnej nr 119850- ul. Stokrotek w Lądku-Zdroju
05.04.2011 15:07 Zakończony-Rewaloryzacja Zabytkowego Parku im. Jana Pawła II w Lądku Zdroju-etap II
18.01.2011 15:59 Zakończony - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego, parkowego i świątecznego na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój
14.01.2011 13:23 Zakończony - Roboty ogrodnicze związane z ukwieceniem Lądka Zdroju oraz całorocznym utrzymaniem czystości i konserwacji wybranych terenów zielonych w roku 2011
27.09.2010 10:08 Zakończony-Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lądku Zdroju przy ul. Kościelnej
03.09.2010 14:20 Zakończony-Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w uchwale budżetowej miasta i gminy Lądek Zdrój na 2010 rok
31.08.2010 13:46 Zakończony-Rewaloryzacja Zabytkowego Parku im. Jana Pawła II w Lądku Zdroju – ETAP I
25.08.2010 15:07 Zakończony-Remont drogi gminnej nr 119840 D w Trzebieszowicach (dz. Nr 197, 195, 63/2) od drogi wojewódzkiej nr 392 do drogi powiatowej nr 3258
16.08.2010 13:23 Zakończony-Oświetlenie drogowe we wsi Konradów
10.06.2010 13:35 Zakończony-Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu-Moje boisko Orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza socjalnego w Lądku-Zdroju przy ul. Polnej
10.06.2010 11:38 Zakończony-Przebudowa fontanny w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II
28.05.2010 08:22 Zakończony-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku Zdroju, ul. Kościelna 31 – etap IV (izolacja ścian, fundamentów)
21.05.2010 08:12 Zakończony-Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju, ul. Polna 2 – etap IV (izolacja ścian, fundamentów, roboty nawierzchniowe)
20.05.2010 13:58 Zakończony-Odbudowa drogi gminnej o długości 0,624 km Radochów nr geodezyjny działki 391
20.05.2010 13:16 Zakończony-Odbudowa drogi gminnej nr 119812- ul. Nadbrzeżna
10.05.2010 13:35 Zakończony-Remont drogi gminnej Skrzynka nr geodezyjny działki 262, 0+000 – 0+305 Km
06.05.2010 13:39 Zakończony-Odbudowa drogi gminnej nr 119832 ul. Wiejskiej w Lądku Zdroju I i II Etap - odcinek o długości 1,985 km
30.04.2010 10:43 Zakończony-Oświetlenie parkowe w Parku im. Jana Pawła II
27.04.2010 14:41 Zakończony-Budowa systemu monitoringu miejskiego składającego się z 5 kamer zlokalizowanych na terenie miasta Lądek Zdrój, połączonych z centrum zlokalizowanym w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kłodzkiej 4.
16.04.2010 08:50 Zakończony - Przebudowa nawierzchni ul. Cienistej w Lądku-Zdroju
13.04.2010 11:45 Unieważniony - Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - oświetlenie parkowe w Parku Jana Pawła II w Lądku-Zdroju
07.04.2010 15:11 Zakończony - Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Lądku Zdroju - etap II
07.04.2010 13:40 Zakończony-Odbudowa drogi gminnej nr 119843 w Radochowie od drogi gminnej nr 119832 ul. Wiejskiej do drogi powiatowej o długości 1422,20 m
30.03.2010 14:47 Zakończony - Przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej w Parku im. Jana Pawła II w Lądku-Zdroju
30.03.2010 14:31 Zakończony - Przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej w Parku im.Jana Pawła II w Lądku-Zdroju ( w rejonie ul. Cienistej i ul. Ostrowicza)
19.01.2010 14:51 Zakończony - Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Lądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej- pielęgnacja drzewostanu Parku 1000-lecia
22.12.2009 13:29 Zakończony - Roboty ogrodnicze związane z ukwieceniem Lądka Zdroju oraz całorocznym utrzymaniem czystości i konserwację wybranych terenów zielonych w roku 2010
26.11.2009 14:18 Zakończony - Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi zapisanych w budżecie miasta i gminy Lądek Zdrój
16.11.2009 14:07 Zakończony - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów
20.10.2009 10:17 Unieważniony - Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Tysiąclecia
07.10.2009 15:16 Zakończony - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119849- ul. Storczyków o długości 0,124 km i drogi gminnej nr 119851- ul. Niezapominajek o długości 0,123 km wraz z wymianą sieci wodociągowej na odcinku przedmiotowych dróg
30.09.2009 14:39 Zakończony - Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Skrzynka: droga gminna nr 268 i droga gminna nr 258 i 262
30.09.2009 13:23 Zakończony - Odbudowa urządzeń i regulacja cieku wodnego na Osiedlu Słonecznym w Lądku Zdroju w systemie „zaprojektuj-odbuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego
29.09.2009 13:12 Zakończony - Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Białej Lądeckiej w m. Lądek Zdrój w ciągu drogi gminnej 119807D km 0+788 - ul. Langiewicza- zaprojektuj i wybuduj
28.09.2009 15:01 Zakończone - Odbudowa urządzeń i regulacji cieku wodnego przy ul. Wiosennej
28.09.2009 13:27 Zakończone - Odbudowa ujęcia wodnego i skarp potoku Wądół przy basenie kąpielowym na ul. Zamenhofa
28.09.2009 11:50 Zakończone - Remont nawierzchni drogi gminnej nr 119798 ul. Górzystej o długości 0,310 km
23.09.2009 13:49 Zakończony - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119846- ul. Gerberów o długości 0,088 km wraz z wymianą sieci wodociągowej na odcinku przwdmiotowych dróg
23.09.2009 12:14 Unieważniony - Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Skrzynka: droga gminna nr 268 i droga gminna nr 258 i 262
23.09.2009 11:58 Zakończony - Odbudowa kładki dla pieszych z wykorzystaniem konstrukcji kładki pochodzącej z demontażu na rzecze Białej Lądeckiej w miejscowości Radochów- zaprojektuj i wybuduj
23.09.2009 11:16 Zakończony - Odbudowa mostów na potoku Skrzynczana w miejscowości Skrzynka: 1. na drodze gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych o numerze ewidencyjnym nr 234 9 w ciągu drogi nr 240), 2. na drodze gminnej o numerze ewidencyjnym nr 234 ( przy sklepie)- zaprojektuj i wybuduj
14.09.2009 14:47 Zakończone - Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Lądku-Zdroju - etap I
02.09.2009 12:57 Zakończone - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119809- ul. Al. Marzeń na odcinku o długości 0,185 km ( 0+215-0+400km)
01.09.2009 14:06 Zakończony - Odbudowa pokrycia dachowego na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju przy ul. Polnej
31.08.2009 12:42 Zakończone - Odbudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw o numerze geodezyjnym nr 134, 135, i 145 we wsi Lutynia o długości 0,805 km, odbudowę drogi dojazdowej dp pól i gospodarstw o numerze geodezyjnym nr 128 i 138 we wsi Lutynia o długości 0,700 km
26.08.2009 09:30 Zakończony - Odbudowa pomieszczeń w przyziemiach budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lądku Zdroju przy ul. Kościelnej
18.08.2009 13:13 Zakończony - Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do przedszkola i szkół na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011
19.06.2009 15:17 Zakończony - Udzielenie kredytu długoterminowego
18.06.2009 13:37 Zakończony - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119838, ul. Żwirki i Wigury o długości 0,291 km do OWP " Złoty Łan" wraz z częściową odbudową sieci kanalizacji deszczowej( II)
24.04.2009 00:36 Zakończony - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr I przy ul. Kościelnej 31 w Lądku Zdroju-etap II i III, wymiana c.o., stolarki okiennej i drzwiowej
22.04.2009 07:07 Zakończony - Udzielenie kredytu długoterminowego termomodernizacyjnego
15.04.2009 04:28 Zakończony - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119838, ulicy Żwirki i Wigury o długości 0,291 km do OWP ,,Złoty Łan” wraz z częściową odbudową sieci kanalizacji deszczowej
14.04.2009 22:36 Zakończony - Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Zamenhofa 2 w Lądku Zdroju – etap II i III

poprzednia 1 2 3 następna